Fachschaftssitzung

#fachschaft
#fachschaft

Agenda #

 FET::Berichte
  •  BuFaTa (Fabian, Clara, Peini, Moses, Kira)
 FET::Offizielles/Services
  • Einladung von UV Fraktionen (AndiS)
 FET::Internes
  • FET-Zugang (Kira)
  •  Aufgabenvergabe (Kira)
  • Physik neu? (clemensk, STUKO)
 FET::Events
  •   
 FET::Anschaffungen/Lager Zeugs/Reparatur
 
 Nächste Sitzung 
 Allfälliges
  • Sitzungsterminfindung und -bekanntgabe (Kira)
  TermineNächster Artikel

Start: 13. December 2016 16:00
Ende: 13. December 2016 18:00
13 Dec Fachschaftssitzung