Florian Heinze

Spitzname: florian
Mailaccount: florian@fet.at

Flori­an Hein­ze ist Mit­glied der Mac­Book?-Gang und mil­it­anter Ver­fechter von LaTeX?. Als äl­teres Semester ist er An­s­prech­part­ner bei al­len Be­lan­gen des En­er­gi­e­tech­nik-Mas­ter­stu­di­ums und häufi­ger Nach­hil­felehr­er von erst­semestri­gen Stu­den­tInnen?.